Vakke aangebied:
Afrikaans 1ste en 2de Addisionele Taal
Engels 1ste en 2de Addisionele Taal
Wiskunde
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe (Graad 8,9,10)
Lewensvaardighede
Rekenaarvaardighede

Werkswinkels:
Haarkappery
Kuns- en Kunsvlyt
Kookuns
Kindersorg
Sweiswerk
Nutsmanvaardighede
Motorvoertuigherstelwerk
Bouwerk
Houtwerk

Subjects presented:
Afrikaans 1st and 2nd Additional Language
English 1st and 2nd Additional Language
Mathematics
Economic- and Management Science (Grade 8,9,10)
Life Skills
Computer Skills

Workshops:
Hairdressing
Arts and Crafts
Cooking
Childcare
Welding
Handyman Skills
Motor Vehicle Repair Work
Building
Woodwork

   
   
   
   
   

     

   
   
   
   
     
   
 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0