Toelatingsbeleid

Die volgende vereistes vir toelating word gestel in lyn met die missie en doelstellings van die skool deur die Beheerliggaam bepaal. Die hoof en personeel moet dit in opdrag toepas.

Die Wilge is ‘n spesiale skool vir leerders wat intelektueel magtig gestrem is.

1. VERWYSING:


* Leerlinge word verwys deur skoolhoofde op vorm(LSOB/LSEN) soos deur die Departement voorsien. Leerlinge kan ook verwys word deur persone in professionele dienste soos sielkundiges, dokters ens. asook amptenare van die Department. In elke streek is amptenare wat hierdie proses monitor.

* Die volgende kriteria word na gekyk:

1. Druiping (ten minste 2 maal)
2. Ouderdom t.o.v. graad
3. Verslae van die skool

2. Nuwe leerlinge moet verwys word deur die Departement en die nodige dokumentasie moet die leerling vergesel.

3. Dokumentasie van leerling moet ontvang word:

* ID-dokument (ouers en leerling)
* Rapport van vorige skool
* Aansoekvorm aan die Departement
* LSOB nommer toegeken deur Departement
* Aansoekvorm/inskrywingsvorm van Die Wilge
* Die aansoekvorms moet deur die ouers/voogde onderteken wees.
* Bewys van verblyf.
* Indien voog is, nodige dokumentasie

4. Die leerlinge moet deur ‘n ouer of voog vergesel word.

5. Ouer en leerling moet die Hoof ontmoet. Van elke ouer/voog word verwag om die volgende vorms te teken, nl. Gedragskode, ongevalle vrystellingsvorm, plaslingsbrief (LSOB/LSEN)
6. Die ouer/voog moet ‘n Prospektus en Gedragskode ontvang en die nodige vorm moet ingevul word vir die ontvangs van die Gedragskode.

7. ‘n Moontlike plasingstoets kan deur leerling geskryf word, om plasing by die Oriëntering OF Graad te vergemaklik.

8. Leerlinge moet binne die volgende ouderdomme vir die onderskeie grade resorteer as die maksimum toelatings ouderdom.

Oriëntering 1 Oriëntering 2 Graad 7 Graad 8 Graad 9 Graad 10
13 – 14 jaar 14 – 15 jaar 15 jaar 16 – 17 jaar  17 – 18 jaar 18 – 19 jaar

9. Plasing van Leerling:
* Graad geslaag (rapport)
* Ouderdom van leerling (ID-dokument)
* Verslag van die Departement
* LSEN-nommer

10. Portefeulje lêer:

* Me. Kleynhans ontvang alle dokumentasie van leerlinge
* Portefeulje lêer moet aangelê word.
* LSOB/LSEN-nommer en toelatingsnommer moet op lêer aangeteken word deur me. Kleynhans.
* Portefeulje lêer moet in kabinet geliasseer word deur Registerpersoneellid.

11. Toelatingsvorm:

* Me Kleynhans vul die nodige vorm in.
* Me. Loedolff of me. Joubert kontroleer inligting en plaas leerling in geskikte klasgroep.
* Graadvoog plaas leerling in 'n geskikte registergroep en personeel word via SASPAC in kennis gestel van die nuwe inskrywing.

12. Taalbeleid:

* Leerling moet Afrikaans en/of Engels kan praat.
* Indien leerling nie die tale kan praat nie, moet daar gebruik gemaak word van tolke.
* Leerling wat nie Afrikaans en Engels magtig is nie word voorwaardelik toegelaat en vordering sal gemonitor word.
* Leerling wat nie aanpas nie, se ouers moet gekontak word en vergadering moet gehou word.
* Besluitneming moet geneem word indien leerling getoets moet word by ES LE GRANGE of plasing van na 'n ander geskikte skool.

 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0