2018

5 Maart 2018 - Oueraand
13 Maart 2018 - Beheerliggaam verkiesing
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
VISION
The vision of Die Wilge High School (LSEN) is to holistically educate all learners in the school to their optimum potential.

MISSION
The mission of Die Wilge High School is to ensure:
 
the application of Christian educational norms and values with regard to religious diversity
quality education through continuous staff development
the maintaining of a supportive partnership between all stakeholders
the creating and maintaining of a disciplined and safe educational environment for optimal performance
active participation in extra curricular activities
development of potential leaders
property and assets of the school to maintain and supplement
transparent management and professional relationships with all role-players
responsible management of physical and human resources

VALUES
The following values will form the foundation of Die Wilge High School (LSEN):

Self-discipline
Pride
Loyalty
Respect
Neatness
Exemplary behaviour
Humility
Integrity
Honesty
Humanity

MOTTO AND SLOGAN
This school’s slogan is LOYALTY.

It is expected of each one to display loyalty to himself/herself, the Creator, the society and community within which he/she functions and the school.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford University Press: 1995) enters loyalty as “the quality of being true and faithful in one’s support of somebody or something”. Nuttall’s Standard Dictionary (London) explains the word as “devotion and fidelity to a trust, a principle, a superior, etc.”

 
 
VISIE
Die Visie van Hoërskool Die Wilge is om ALLE leerders in die skool holisties en tot hul optimale potentiaal te onderrig.

MISSIE
Die missie van Die Wilge is om tot stand te bring:
 
Die toepassing en onderrig van Christelike norme en standaarde ten opsigte van godsdienstige diversiteit
Kwaliteit onderrig deur middel van deurlopende personeelontwikkeling
Die onderhouding van ‘n ondersteunende vennootskap tussen alle belanghebbendes
Die skepping en onderhouding van ‘n gedissiplineerde en veilige onderrigsomgewing vir optimale prestasie
Aktiewe deelname aan buitemuurse aktiwiteite
Ontwikkeling van potensiële leiers
Onderhouding en uitbreiding van skooleiendom en bates
Deursigtige bestuur en professionele verhoudinge met alle rolspelers
Verantwoordelike bestuur van fisiese en menslike hulpbronne

WAARDES
Die volgende waardes sal die fondasie van Hoërskool Die Wilge  vorm:
 

Selfdissipline
Trots
Lojaliteit
Respek
Netheid
Voorbeeldigheid
Humiliteit
Integriteit
Eerlikheid
Menslikheid

LEUSE
Die skoolleuse is LOJALITEIT.

Van elkeen word verwag om lojaal te wees aan haarself of homself, die Skepper, die samelewing waarbinne sy of hy funksioneer en die skool.

Die HAT verklaar lojaal as volg: “Trou teenoor ‘n saak of persone waarteenoor ‘n mens ‘n verbintenis of verpligting het.” Die woord lojalis word as volg verklaar: “Getroue ondersteuner, geesdriftige aanhanger van ‘n regering...” (Odendal, F.F. en Gouws, P.H., 2003: 661)

 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0