COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE

DOWNLOAD AND COMPLETE!
CLICK HERE

 

IMPORTANT DATES

 

Golf Day 06/05/2022

 

For more information contact
Mr Rudd

 
 
`
 
 
VISION
To develop mild to moderate intellectual challenged learners to become responsible adult, through inclusive education that is responsive to the needs of all the learners. For them to develop active and creative minds, a sense of understanding and compassion for others and the courage to act on their beliefs

MISSION
To provide quality basic education for high learner achievement as well as sport development, nation building and social cohesion and understanding of diversity to play an active role in the economic cycle

VALUES
The following values will form the foundation of Die Wilge High School (LSEN):

Self-discipline
Pride
Loyalty
Respect
Neatness
Exemplary behaviour
Humility
Integrity
Honesty
Humanity

MOTTO AND SLOGAN
This school’s slogan is LOYALTY.

It is expected of each one to display loyalty to himself/herself, the Creator, the society and community within which he/she functions and the school.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford University Press: 1995) enters loyalty as “the quality of being true and faithful in one’s support of somebody or something”. Nuttall’s Standard Dictionary (London) explains the word as “devotion and fidelity to a trust, a principle, a superior, etc.”

 
 
VISIE
Om ligte tot matige intellektuele uitdagende leerders te ontwikkel om 'n verantwoordelike volwassene te word deur middel van inklusiewe onderwys wat reageer op die behoeftes van al die leerders. Vir hulle om aktiewe en kreatiewe gedagtes te ontwikkel, 'n gevoel van begrip en deernis vir ander en die moed om op te tree op hul oortuigings

MISSIE
Om basiese onderwys van gehalte te lewer vir hoë leerderprestasie, sowel as sportontwikkeling, nasiebou en sosiale samehang en begrip van diversiteit om 'n aktiewe rol in die ekonomiese kringloop te speel

WAARDES
Die volgende waardes sal die fondasie van Hoërskool Die Wilge  vorm:
 

Selfdissipline
Trots
Lojaliteit
Respek
Netheid
Voorbeeldigheid
Humiliteit
Integriteit
Eerlikheid
Menslikheid

LEUSE
Die skoolleuse is LOJALITEIT.

Van elkeen word verwag om lojaal te wees aan haarself of homself, die Skepper, die samelewing waarbinne sy of hy funksioneer en die skool.

Die HAT verklaar lojaal as volg: “Trou teenoor ‘n saak of persone waarteenoor ‘n mens ‘n verbintenis of verpligting het.” Die woord lojalis word as volg verklaar: “Getroue ondersteuner, geesdriftige aanhanger van ‘n regering...” (Odendal, F.F. en Gouws, P.H., 2003: 661)

 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0